Fandom

BioShock Wiki

Comments0

Ronin Aleksandrovitch Ulyanov

Androyd09 November 19, 2010 User blog:Androyd09

The antagonist of Bioshock: Evolution.
Back to Main

Also on Fandom

Random Wiki